!...خدایا!خیلی تنها شدم

 

به سلامتی دختری که نه منتظر میمونه...

کسی خوشبختش کنه...

نه اجازه میده کسی بدبختش کنه...

|سه شنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۴| ۱۴:۱۳ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

آرامـــــش یـــعــــنـــــی:

هــر وقــت قــهــر کــردی،

مــطــمــئــن بــاشــی کــه

تــا آشــتــی کــنــی

هــیــچ کــسی جــات رو نــمــیــگــیــره..

هـــــــیـــــچ کـــــــــس...

|چهارشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۳| ۱۲:۴۴ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

عزیــزم چه زیبـا اجـــرا میکنـی ،
خط به خط تمام گفتــــه هایم را
خواســـته هایم را ؛

امـــــــــــا...
برای دیگری ؟!؟؟

|یکشنبه ۲۳ شهریور۱۳۹۳| ۱۰:۴۳ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

خدایا! اگه من نبودم این همه

غمو چیکار می کردی ...!

|شنبه ۲۵ مرداد۱۳۹۳| ۱۴:۲۳ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

هیــس !
کــــمی آرامــــتـــر تنـــــها شــــو
بی صـــــدا تــــر بـــشــــکــــن
آهــــســــتــــه تـــر سراغـــــش را بگـــــیـــــر
مـــمــــکــن است بــــیـــدار شــــود
وجــــــــدان نــــــداشتــــــه اش !
|یکشنبه ۱۹ مرداد۱۳۹۳| ۱۳:۳۹ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

من
به تنگ امده ام از همه کس
بگذارید .
فراری بشوم . . .!!!

|یکشنبه ۱۹ مرداد۱۳۹۳| ۱۳:۳۸ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

گــنـاه تــــو رفــتـن نـیستـــــ ...!
گـــنـاه تــــو ایــن اسـتــــ ؛
کــــه حــــرفـهـــایـتــــ ... ،
بــوی مـــانــدن مــــی داد... !
|یکشنبه ۱۹ مرداد۱۳۹۳| ۱۳:۳۶ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

 

خدایـــا دستهایـــم را زده ام زیـــر چانـــه ام....


مـــات و مبهـــوت نـــگاهت میـــکنم...

طلبـــکار نیســـتم....

فقـــط مشتـــاقم بـــدانم....ته قصـــه بـــا مـــن چـــه میکـــنی....

|چهارشنبه ۱۵ مرداد۱۳۹۳| ۹:۵۸ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

 

این روزا خیلی تنهام


خیلی داغونم


هست کسی که مثل من دلش


نه برای کسی


نه برای عشقی


نه برای جایی


نه برای چیزی!


بلکه دلش برای خودش تنگ شده …

|سه شنبه ۱۴ مرداد۱۳۹۳| ۱۴:۲ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ، ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﯿﺎﺩ
ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﮕﻪ
ﺑﮕﻪ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺯﯾﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﻗﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﻨﻪ
ﺑﮕﻪ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺷﺪﻩ
ﺑﮕﻪ ﻭ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﻢ،ﺳﺮﺷﻮ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﮐﺮﺩ ﺑﮕﻪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ! ﺗﻮ ﻧﻔﺮﯾﻨﻢ ﮐﺮﺩﯼ؟ ﻧﻪ !! ؟
ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ،ﺑﺰﻧﻢ ﺯﯾﺮﺧﻨﺪﻩ
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﺨﻨﺪﻡ ﺗﺎ ﺍﺷﮑﺎﻡ ﯾﻮﺍﺵ ﯾﻮﺍﺵ ﺍﺯﭼﺸﻤﺎﻡ ﺳﺮﺑﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﺑﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ...!
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻨﻪ ...
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﮕﻢ :" ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ،ﺷﻤﺎ ؟؟

|سه شنبه ۱۴ مرداد۱۳۹۳| ۱۳:۵۹ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

 
 


مــحــکــم بــــاش

وقــتــی خــیــلــی نـــرم شـــوی

هــمــه خمت مــی کــنــنــد ...

حــتــی کــسی کــه انــتــظار نـــداری !!
|سه شنبه ۲۴ تیر۱۳۹۳| ۱۳:۴۲ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

|پنجشنبه ۱۲ تیر۱۳۹۳| ۸:۲۵ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

سراب همین است دیگر… که هر صدایی در تنهایی می شنوم می گویم: جان دلم…؟!

 

|یکشنبه ۲۸ اردیبهشت۱۳۹۳| ۱۲:۳۱ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

 
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺰ ﺳﯿﺎﻩ !

ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺟﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺎﻣﺘﺶ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺷﺪ

ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ

ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﺮﻓﯽ ﺟز ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ گل ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ

ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺟﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺩﺍﺭﺩ … ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺎﺩﻭﯼ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﮑﺶ …

ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺳﺖ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ …

ﺍﻣﻦ ﺍﺳﺖ … ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ …

ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﺮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …

 

 

|شنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۳| ۱۵:۳۵ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

 
مامان ؟!

لحاف من صورتی بود ، چرا سفید شده ؟؟ !!

بالشم مثل پنبه بود ، چرا مثل سنگ شده ؟؟ !!!

بابا ؟!

  تو که میدونستی از تاریکی میترسم .. چرا لامپو روشن نکردی ؟

مگه داره بارون میاد .. !!!؟؟ چرا همه جا بوی خاک میده ؟؟

من که دیروز حموم بودم ... چرا منو شستن ؟ !

عشـقم .. ؟!!!

چرا گریه میکنی؟؟!

..:: آروم باش ::..

مگه وقتی زنده بودم ارزشمو فهمیدید ؟؟

 

|شنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۳| ۱۵:۲۶ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

ﮔـﺎﻫـی ﺍﻳـﻨـﮑـﻪ ﺻـﺒـﺢ ﻫـﺎ
ﺩﻟـﺖ ﻧـﻤـﻲ ﺧـﻮﺍﺩ ﺑـﻴـﺪﺍﺭ ﺑـﺸـﻲ

ﻫـﻤـﻴـﺸـﻪ ﻧـﺸـﻮﻧـﻪ ی ﺗـﻨـﺒـﻠـی ﻧـﻴـﺴـﺖ !

خسته ﺍی ﺍﺯ ﺯﻧـﺪﮔـی …!

ﻧـﻤـی ﺧـﻮﺍی ﻗـﺒـﻮﻝ ﮐـﻨـی ﮐـﻪ ﻳـﮏ ﺭﻭﺯِ ﺩﻳـﮕـﻪ ﺷـﺮﻭﻉ ﺷـﺪﻩ …

|پنجشنبه ۷ فروردین۱۳۹۳| ۹:۱۹ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

برای خودم مردی شده ام...
این روزها در سکوت سر سخت...
بی صدا گریه میکنم...
ولی!
دنیا مواظبم باش...
قلبم هنوز زنانه می‌تپد.


|چهارشنبه ۶ فروردین۱۳۹۳| ۱۴:۲۶ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

گاهی

تنهایی

یعنی خیلیا 

در

حدت نیستن ...

|چهارشنبه ۶ فروردین۱۳۹۳| ۱۴:۲۳ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|


چه جالب، دوست داشتن شبیه مسابقه صندلی شده...

دیربجنبی سرجایت نشسته اند!!!

|دوشنبه ۱۲ اسفند۱۳۹۲| ۸:۱۱ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|


مـی آیــم دردهـایـم را روی ایــن صفحه ی مجـازی مینـویســم

ولی هیچـوقت هیچ کس نفهمید مـن اینهـا را واقعـی "درد" میکشــم ..

حال من یعنی . . .

یک قدم از افسردگی آن طرف تر...

|دوشنبه ۷ بهمن۱۳۹۲| ۱۱:۲۷ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|


ـــــﻦ

ﻧﻪ ﯾـــــﮏ ﻓــــﺎﺣﺸــه ام

ﻧﻪ ﯾـــــﮏ ﻣﺬﻫـــــﺒﯽ ﺑــﺎﮐـــﺮﻩ

ﻧﻪ ﯾــــﮏ ﺳﻨــﮓ

ﻧﻪ ﯾـــﮏ ﻓﺮﺷﺘـــه ﺁﺳﻤــﺎنی

ﺑــﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿــــــﺪﻥ ﺑﻪ ﻣـــﻦ ﻧــﻪ ﻟــﺎﺯﻣـ ﺍﺳــﺖ پول ﺑﺪﻫــــﯽ

ﻧﻪ ﺳــﻮﺍﺭ ﺑـــــــﻨﺰ ﺷــــﻮﯼ

ﻧـــﻪ ﻣــــﺜﻞ ﻗﻬـــــﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫــﺎ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﮐﻨـــــﯽ

ﺗـــــﻨﻬﺎ ﮐــاﻓﯿـــﺴﺖ ﺧـــﻮﺩﺕ ﺑــــﺎﺷﯽ

ﺍﮔــــــﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ من و ﻫم ﺟﻨساﻥ ﻣــﻦ ﻣـــــﮕﻮﯾـــﯽ ﺁﻫـــﻦ ﭘــﺮﺳﺖ

ﺍﻧـــــﮕﺸﺖ ﺷﻤــﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘـــﻨﺪ مردان ﺍﻧـــﺪﺍم پرست

|سه شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۲| ۱۱:۲۶ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

فاحشه کسی ست ....
که یکی را در آغوش دارد ....!
دیگری را زیر سر ....
و خاطرات دیگری را در قلب ...

|پنجشنبه ۱۴ آذر۱۳۹۲| ۱۱:۴۳ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

تنهایی یعنی

~ گوشه پروفایلت 50 نفر on باشن

~ ولی نی توانی با هیچ کدام درد دل کنی

~ و مجبور میشی دردهایت را بنویسی

~ تا شاید همان ها لایک کنند ...

|پنجشنبه ۱۴ آذر۱۳۹۲| ۱۱:۴۲ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|


ایــن روزهــا دلــم اصــرار دارد

فــریــاد بــزنــد؛

امــا

مــن جــلوے دهــانــش را مے گــیــرم

وقــتــے مــے دانــم کــســی تــمــایــلــے بــه شــنــیــدن صــدایــش نــدارد

ایــن روزهــا مــــــن
خــداے ســــکــــــوت شــــده ام؛

خــفــقــان گــرفــتــه ام تــا آرامــش اهــالــے دنــیــا،

خــــط خــــطــے نــشــــود . . .!!!

|یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۲| ۱۰:۱۹ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|


تنهایی ...

تنهایی این نیست که هیچکس اطرافت نباشه!

این نیست که با کسی دوست نباشی!

این نیست که آدمی گوشه گیر و منزوی باشی!

این نیست که کسی باهات حرف نزنه!

این نیست که هیچوقت نتونی خوشحال باشی!

این نیست که کسی دوستت نداشته باشه! تنهایی، یه حس درونیه!

تنهایی یعنی "هیچکس نمیفهمه حالت بده ...

|یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۲| ۸:۲۹ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

خسته ام از قصه های شومتان خسته از همدردی مسمومتان
اینهمه خنجر، دل کس خون نشد این همه لیلی،‌کسی مجنون نشد
آسمان خالی شد از فریادتان بیستون در حسرت فرهادتان
کوه کندن گر نباشد پیشه ام  بویی از فرهاد دارد تیشه ام

قاتلی شده ام زنجیره ای!!!

قاتلی که مقتولانش را می بلعد!!!

قاتلی که از قتلهایش هرگز پشیمان نخواهد شد!!!

قاتلی که بسیار عاشقش می شوند!!!

.

.

من میکشم تک تک احساساتم را و فرو میخورم آنها را....

و چه بسیار دوست دارند مرا مردم...

وقتی که از کنار احساسشان، بی احساس می گذرم!!!

|یکشنبه ۱۰ شهریور۱۳۹۲| ۱۱:۵۴ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

کجایی تا ببینی چقدر مشتاق دیدار داری؟!!

آنان که می خواهند بدانند شیرینی زبان مرا چه کسی به کام خود مکیده است...

که چنین زهر میبارد از سخنم!!!

شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم-شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم . . . چو آن ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من . . . !

|یکشنبه ۱۰ شهریور۱۳۹۲| ۱۱:۵۰ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

نیازی به ....نیست!

می خواهی مرا بشناسی؟!!

لابلای جملاتم قدم بزن...

کنار نقطه هایم کمی بنشین...

دستان کلماتم را بفشار...

در چشمان حروفم خیره شو...

کمی از عاشقانه هایم بنوش...

.

.

آری این منم:

نام: برداشت

نام خانوادگی: آزاد

|یکشنبه ۱۰ شهریور۱۳۹۲| ۱۱:۳۴ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

آهـــــــــای فلانی ! یـــادت باشــد ... کـــم حوصلـه ســت .. ظـاهـــرش جـــدیست ..امـا دلـــی دارد کـه مــهربـانـی اش بـه وسعـت یک اقــیـانــوس است ! بــد قـول نــیـست .. امـــا گرفتار است با او راه بیا....! خــستـه کـه بــاشـد .. تــنهـایش بــگــذار ...! تودار است .. اما صبر کن خودش بعد حرفهایش را...

|یکشنبه ۳ شهریور۱۳۹۲| ۸:۲۶ قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|


یادتونه سر کلاس تخته پاک کن رو خیس میکردیم...

میکشیدیم رو تخته...

فکر میکردیم خیلی تمیز شده...

بعد که تخته خشک میشد میدیدم چه گندی زدیم...

الان همین حس رو نسبت به زندگی دارم !!!

 
|دوشنبه ۱۴ مرداد۱۳۹۲| ۱۳:۵۲ بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

MisS-A